On page SEO คืออะไร: แนวคิดพื้นฐานและวิธีการปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณ

บทนำเกี่ยวกับ On Page SEO

On Page SEO เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความสามารถในการติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาที่อยู่ภายในเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ และสร้างการเติบโตในธุรกิจของคุณได้

On Page SEO คืออะไร

On Page SEO หมายถึงการปรับแต่งเนื้อหาที่อยู่ภายในเว็บไซต์เพื่อให้เข้าใจง่ายและมีคุณภาพ เพื่อให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจว่าเนื้อหาของเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับอะไร ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา นอกจากนี้ On Page SEO ยังมีประโยชน์อื่นๆ เช่น ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ดึงดูดผู้เข้าชม และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาบนเว็บไซต์

Key Takeaways

 • On Page SEO เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความสามารถในการติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา
 • On Page SEO หมายถึงการปรับแต่งเนื้อหาที่อยู่ภายในเว็บไซต์เพื่อให้เข้าใจง่ายและมีคุณภาพ
 • On Page SEO ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ดึงดูดผู้เข้าชม และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาบนเว็บไซต์

On Page SEO คืออะไร

On Page SEO คือ การปรับแต่งหน้าเว็บไซต์เพื่อให้เหมาะสมกับการค้นหาของเครื่องมือการค้นหา เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการจัดอันดับสูงขึ้นในการค้นหา เช่น Google หรือ Bing โดยการปรับแต่งเว็บไซต์ด้วย On Page SEO จะเป็นการปรับแต่งส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ เช่น การใช้คำสำคัญในเนื้อหา การปรับแต่งเนื้อหาให้มีความเข้าใจง่าย การใช้ Meta Tag และอื่นๆ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณเป็นมิตรกับเครื่องมือการค้นหา

ความสำคัญของ On Page SEO

การทำ On Page SEO เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการเพิ่มโอกาสในการติดอันดับสูงของเว็บไซต์ของคุณในการค้นหา โดยเว็บไซต์ที่มีการปรับแต่งด้วย On Page SEO จะมีโอกาสได้รับการจัดอันดับสูงขึ้นในการค้นหา เพราะเว็บไซต์ที่มีการปรับแต่งด้วย On Page SEO จะเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ และเป็นเว็บไซต์ที่มีการใช้คำสำคัญที่เหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งเป็นสิ่งที่เครื่องมือการค้นหาต่างๆ จะค้นหาและจัดอันดับเว็บไซต์

เป้าหมายของ On Page SEO

เป้าหมายของ On Page SEO คือการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการค้นหาของเครื่องมือการค้นหา เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการจัดอันดับสูงขึ้นในการค้นหา โดยการปรับแต่งด้วย On Page SEO จะเป็นการปรับแต่งส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ เช่น การใช้คำสำคัญในเนื้อหา การปรับแต่งเนื้อหาให้มีความเข้าใจง่าย การใช้ Meta Tag และอื่นๆ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณเป็นมิตรกับเค

องค์ประกอบของ On Page SEO

On Page SEO เป็นวิธีการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้เหมาะกับการค้นหาของ Search Engine โดยเฉพาะ Google ที่เป็น Search Engine ที่ใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน องค์ประกอบสำคัญของ On Page SEO ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพ, URL ที่เป็นมิตร, และการใช้งาน Meta Tags

เนื้อหาที่มีคุณภาพ

เนื้อหาที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ On Page SEO โดยเนื้อหาที่มีคุณภาพจะต้องเป็นเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ โดยไม่ควรมีการคัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น นอกจากนี้ ควรเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

URL ที่เป็นมิตร

URL ที่เป็นมิตรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปรับแต่ง On Page SEO โดย URL ที่เป็นมิตรจะต้องมีชื่อเรื่องที่สื่อความหมายและสั้นๆ โดยไม่ควรมีตัวเลขหรืออักขระพิเศษ นอกจากนี้ ควรเพิ่มคำสำคัญใน URL เพื่อเพิ่มความสอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์

internal link
internal link

การใช้งาน Meta Tags

Meta Tags เป็นส่วนที่สำคัญในการปรับแต่ง On Page SEO โดย Meta Tags ประกอบไปด้วย Title Tag, Description Tag, และ Keyword Tag โดย Title Tag จะต้องมีชื่อเรื่องที่สื่อความหมายและสั้นๆ ในขนาดที่ไม่เกิน 60 ตัวอักษร ส่วน Description Tag จะต้องมีคำอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ในขนาดที่ไม่เกิน 160 ตัวอักษร ส่วน Keyword Tag จะต้องมีคำสำคัญที่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์โดยไม่ควรมีคำสำคัญที่ซ้ำ

วิธีการปรับปรุง On Page SEO

การปรับปรุง On Page SEO เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับในหน้าแรกของ Google และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าของคุณเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีหลายวิธีในการปรับปรุง On Page SEO ที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณดีขึ้น ดังนี้

การทำคีย์เวิร์ดภายในเนื้อหา

การทำคีย์เวิร์ดภายในเนื้อหาเป็นวิธีที่ดีในการปรับปรุง On Page SEO ของเว็บไซต์ โดยคำที่ใช้ในเนื้อหาของเว็บไซต์จะต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและมีความสำคัญต่อเว็บไซต์ นอกจากนี้คำที่ใช้ในเนื้อหายังต้องสอดคล้องกับคำที่ใช้ใน Title Tag และ Meta Description

การใช้งาน Alt Text ในภาพ

การใช้งาน Alt Text ในภาพเป็นวิธีการปรับปรุง On Page SEO ของเว็บไซต์อีกวิธีหนึ่ง โดย Alt Text คือข้อความที่ปรากฏเมื่อเมาส์ไปชี้ที่ภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ Google ใช้เพื่อเข้าใจเนื้อหาของภาพ ดังนั้นควรใช้คำที่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์

การเพิ่มความเร็วในการโหลดเว็บไซต์

การเพิ่มความเร็วในการโหลดเว็บไซต์เป็นวิธีการปรับปรุง On Page SEO อีกวิธีหนึ่ง โดยเว็บไซต์ที่โหลดได้เร็วจะมีโอกาสในการติดอันดับในหน้าแรกของ Google มากขึ้น ดังนั้นควรใช้เทคนิคการเพิ่มความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ เช่น การใช้งาน CDN (Content Delivery Network) หรือการปรับปรุงรูปแบบของภาพและไฟล์ CSS ให้มีขนาดเล็กลง

การวัดผลของ On Page SEO

On Page SEO เป็นวิธีการปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับ SEO โดยเน้นที่ส่วนของเนื้อหา โครงสร้างของเว็บไซต์ และคำสำคัญ การปรับแต่งเหล่านี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับสูงขึ้นในการค้นหาของ Google และเพิ่มโอกาสในการได้รับการเข้าชมจากผู้ใช้งาน

การใช้งาน Google Analytics

Google Analytics เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำ SEO ของเว็บไซต์ได้อย่างละเอียดอ่อน โดยเราสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ และพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น ด้วยข้อมูลเหล่านี้ เราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้

การใช้งาน Google Search Console

Google Search Console เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราตรวจสอบสถานะของเว็บไซต์ในการค้นหาของ Google โดยเราสามารถตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของเราถูกดักจับโดย Google หรือไม่ และเราสามารถตรวจสอบคำค้นหาที่ผู้ใช้งานใช้ในการค้นหาเว็บไซต์ของเราได้ ด้วยข้อมูลเหล่านี้ เราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตอบสนองต่อคำค้นหาของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลของ On Page SEO เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำเพื่อตรวจสอบผลการปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับ SEO โดยเราสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Google Analytics และ Google Search Console เพื่อตรวจสอบผลการปรับแต่งเว็บไซต์ได้อย่างละเอียดอ่อน ทำให้เราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตอบสนองต่อคำค้นหาของผู

สรุป

On-page SEO เป็นการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะสมและง่ายต่อการค้นหาของ Search Algorithm เพื่อให้บอกว่าหน้าเว็บเกี่ยวข้องกับอะไร กำลังกล่าวถึงสิ่งใดอยู่ โดยการทำ On-page SEO จะเน้นการนำเสนอผู้ใช้งานว่าหน้าเพจนี่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ตัวอย่างการทำ On-Page SEO จะครอบคลุมเกี่ยวกับการพัฒนา Title tags, Keyword, คอนเทนต์ภายในเว็บเพจ, การใช้รูปภาพและสื่อหลากหลาย, การตั้งชื่อหน้าเพจ, การใส่คำอธิบายหน้าเพจ Meta Description, การทำ Image Optimization ปรับแต่งรูปภาพให้เหมาะสม, การเพิ่มความเร็วเว็บไซต์ (Site Speed) และอื่นๆ

การทำ On-Page SEO มีประโยชน์ต่อการเพิ่มโอกาสให้คอนเทนต์ถูกจัดอยู่ในลำดับที่สูงขึ้น และอยู่หน้าแรก เมื่อมีการค้นหาบนหน้าเว็บไซต์ โดยการใช้ Keyword คุณภาพของคอนเท็นต์หรือบทความ รูปภาพและมีเดียอื่นๆ ที่เหมาะสมและเข้ากับหัวข้อของเว็บไซต์จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับบน Search Engine Result Page (SERP) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้งานค้นหา Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ

การทำ On-Page SEO จะช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล โดยการใช้คำอธิบายหน้าเพจ Meta Description ที่สร้างความโปร่งใสและชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้งานคลิกเข้ามาเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ของคุณ อีกทั้งการทำ Image Optimization ปรับแต่งรูปภาพให้เหมาะสมและสวยงาม จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและ

คำถามที่พบบ่อย

On page SEO คืออะไร และ ทำไมมันสำคัญ?

On page SEO หมายถึงการปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและเครื่องมือค้นหา เช่น Google โดยการปรับแต่งนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับบน Search result ได้ง่ายขึ้น และเมื่อคนเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของคุณ จะรู้สึกว่าเว็บไซต์ของคุณมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตน

ส่วนประกอบหลักของ On page SEO มีอะไรบ้าง?

ส่วนประกอบหลักของ On page SEO ประกอบไปด้วย:

 1. การใช้ Keyword
 2. การทำคอนเทนต์คุณภาพ (E-A-T Content) และ E-E-A-T Content
 3. การเขียน SEO (SEO Writing & Readability)
 4. Site Structure
 5. Backlink

การเขียน SEO ควรปฏิบัติตามหลักการอะไร?

การเขียน SEO ควรปฏิบัติตามหลักการอย่างเป็นระบบ โดยควรใช้ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และเขียนเนื้อหาให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ควรใช้ Heading ให้ถูกต้อง และใช้ Internal Link ให้มีประสิทธิภาพ

Backlink คือการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของคุณกับเว็บไซต์อื่น โดยการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน การมี Backlink ที่มีคุณภาพ จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของคุณ และช่วยเพิ่มความน่าสนใจของผู้ใช้งาน

หลักการ E-A-T คืออะไร และมีผลต่อการทำ SEO อย่างไร?

E-A-T ย่อมาจาก Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness ซึ่งเป็นหลักการที่ Google ใช้ในการประเมินคุณภาพของเนื้อหาบนเว็บไซต์ โดยเป็นการวัดคุณภาพของผู้เขียนเนื้อหา และเว็บไซต์ที่เผยแพร่เนื้อหานั้นๆว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ มีความเป็นมาตรฐาน และเชื่อถือได้หรือไม่ การปรับปรุง E-A-T จะช่วยให้เว็บไซต์มีโอกาสติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหาของ Google

หลักการ E-E-A-T คืออะไร และมีผลต่อการทำ SEO อย่างไร?

คำว่า “EEAT” ในที่นี้เป็นตัวย่อของ “Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness” ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้เหมาะกับการค้นหาในเครื่องมือการค้นหา (Search Engines) เช่น Google ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ SEO (Search Engine Optimization) หลักการ EEAT ในเรื่อง SEO คือ:

 1. ความเชี่ยวชาญ (Expertise): เว็บไซต์ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ตีพิมพ์ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญของผู้เขียนหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจของเนื้อหา
 2. ความเป็นผู้มีอำนาจ (Authoritativeness): เว็บไซต์ที่มีความเป็นผู้มีอำนาจต้องสร้างเนื้อหาที่สร้างความน่าเชื่อถือ และสามารถรับรองความเป็นจริงของข้อมูลที่นำเสนอ ส่วนหนึ่งของความเป็นผู้มีอำนาจคือความเชื่อถือจากผู้อื่นในวงกว้าง (คือ เว็บไซต์อื่น ๆ ที่ลิงก์มายังเว็บไซต์ของคุณ)
 3. ความน่าเชื่อถือ (Trustworthiness): เว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือจะต้องมีข้อมูลที่เป็นความจริง และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือหลอกลวง ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ส่งผลให้ผู้เยี่ยมชมมีความพึงพอใจและความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

หลักการ EEAT นี้เป็นส่วนสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ในแง่ของการค้นหาและการปรับให้เว็บไซต์เข้าข่ายกับเกณฑ์ที่เครื่องมือการค้นหาตั้งขึ้น การปฏิบัติตามหลักการ EEAT สามารถช่วยให้เว็บไซต์มีโอกาสมากขึ้นในการปรากฏต่อผู้ค้นหาในเครื่องมือการค้นหาและเพิ่มความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่นำเสนอในเว็บไซต์นั้น ๆ

Site Structure คืออะไร และมีผลต่อการทำ SEO อย่างไร?

Site Structure หรือโครงสร้างของเว็บไซต์ เป็นการจัดเรียงและกำหนดลำดับของเนื้อหาในเว็บไซต์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย และเพื่อให้ Google สามารถอ่านและเข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง การออกแบบ Site Structure ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการอยู่อันดับต้นๆของผลการค้นหาของ Google โดยเฉพาะเมื่อเนื้อหาในเว็บไซต์มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

อ้างอิง

https://backlinko.com/on-page-seo

หากคุณกำลังต้องการหาคน รับทำ SEO แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร คุณสามารถปรึกษาได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แนะนำให้ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษาและแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน SEO และจะเป็นอย่างยินดีที่จะช่วยเสริมสร้างออนไลน์ของธุรกิจคุณให้เติบโตและประสบความสำเร็จครับ

Arthit Eampa